Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Kotlíkové dotace 2024

AKTUALITY PRO ROK 2024

Dotace na kotel na tuhá paliva

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění.

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc, peníze dostanete předem. Domácnosti, které do této skupiny nespadají, mohou požádat až o 50% dotaci na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Kdy mám nárok na kotlíkovou dotaci?

 • výměna kotle z I. nebo II. emisní třídy už proběhla nebo proběhne po 1. lednu 2021,
 • dotace pokryje maximálně 95 % výdajů na:
  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (max. 130 000 Kč),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. 130 000 Kč),
  • tepelné čerpadlo (max. 180 000 Kč),
 • žádá vlastník rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu ohrožený energetickou chudobou, tedy:
  • žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně NEBO
  • žadatel nebo některý z členů domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Na všechny naše kotle KADRIA můžete čerpat zmíněné kotlíkové dotace. NABÍDKA ZDE

premysl kolar kadria
PŘEMYSL KOLÁŘ
Expert na dotace
&#x
Žádost o dotaci
Konzultace poskytujeme pouze našim potencionálním zákazníkům
&#x
Podmínky dotace
Jednoduše Vám vysvětlíme podmínky pro získání kotlíkové dotace
&#x
Podporované kotle
Všechny naše kotle na pelety jsou plne podporované.

Kdy končí dotace na kotle?

Ministerstvo životního prostředí po novém roce spouští třetí a finální vlnu takzvaných kotlíkových dotací. Z peněz Evropské unie jsou na ni vyčleněny více než 1.7 miliardy korun. Plánuje se za ně vyměnit cca 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů. Žádosti se budou podávat v průběhu roku 2024. Přesné termíny jsou plně v kompetenci jednotlivých krajů. Nicméně se předpokládá, že by to mohlo být na přelomu jara a léta. Ve třetí vlně již nebude možno pořídit kotel na uhlí a to ani v kombinaci uhlí/biomasa.

Získejte dotaci v maximální výši 130000 Kč
Žádost na dotaci vám pomůžeme vyřídit
Dotace je pro kotle na pevná paliva 1 a 2 emisní třídy
Zajistíme výhodné financování

co je to kotlíková dotace?

Díky programu Kotlíková dotace je možné získat finanční příspěvek na výměnu kotle na biomasu ve výši 95 % uznatelných nákladů. Realizaci úsporných opatření lze kombinovat s programem Nová zelená úsporám.

“Kotlíková dotace” je dotační program Ministerstva životního prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotaci ve výši až 130 000 Kč lze získat na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nové tepelné čerpadlo a kotel na biomasu.

Dotaci vám pomůžeme vyřídit v případě montáže kotle od nás

 • Neztrácejte čas hledáním informací a podmínek pro získání “kotlíkové dotace”
 • Neriskujte chybné vyplnění a tím pádem zamítnutí dotace!!!
 • Nečekejte ve frontách na úřadech
 • Spolehněte se na profesionály
 • PLATÍ TAKÉ V ROCE 2024

Zjistíme, zda máte na “kotlíkovou dotaci” nárok, případně poradíme jak na dotaci dosáhnout. Vyplníme za Vás elektronickou žádost a připravíme všechny další potřebné dokumenty pro odeslání pokud si zakoupíte kotel od nás. Kontaktujte nás na info@kadria.cz

Kotlíková dotace 2024 podmínky

 • Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5.
 • Váš kotel na tuhá paliva musí plnit hlavní zdroj vytápění rodinného domu (více než 50%).
 • Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”.
 • S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Dům může být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G)
 • Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací již NENÍ požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu
  – nová tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem
  – instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace.
 • Zpětné čerpání dotace
  – proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce
  – mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.
 • Konkrétní podmínky si stanoví kraje
  – dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

Další informace

 • Žadatel musí být zapsán v katastru nemovitostí, jako majitel nebo spolumajitel a nemovitost musí být vedena jako objekt určený pro bydlení.
 • Výše kotlíkové dotace je 80 % z uznatelných nákladů.
 • Maximální výše příspěvku činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč za prioritní území) a stanovuje se pevně dle účelu využití.
 • Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji si navíc můžete kotlíkovou dotaci předfinancovat formou bezúročné kotlíkové půjčky od obce, až do výše 200.000 Kč. Jedná se o půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Modelový příklad

 • Cena za dodávku a montáž kotle vč. příslušenství
          152 000 Kč
 • Kotlíková dotace
         120 000 Kč
         (+ 7 500 Kč za prioritní území)
 • Vlastní náklady
         pouze 24 500 Kč

Kolik peněz je v programu?

Hlavní město Praha - 23 700 000 Kč
Jihočeský kraj - 303 000 000 Kč
Jihomoravský kraj - 135 600 000 Kč
Karlovarský kraj - 67 200 000 Kč
Kraj Vysočina - 238 800 000 Kč
Královéhradecký kraj - 200 100 000 Kč
Liberecký kraj - 140 400 000 Kč
Moravskoslezský kraj - 891 480 000 Kč
Olomoucký kraj - 172 200 000 Kč
Pardubický kraj - 177 900 000 Kč
Plzeňský kraj - 231 600 000 Kč
Středočeský kraj - 517 800 000 Kč
Ústecký kraj - 161 700 000 Kč
Zlínský kraj - 160 500 000 Kč
Celkem - 3 421 980 000 Kč

Jaké dokumenty musíte mít pro získání Kotlíkové dotace 2024?

Tuto otázku není v současné době možné přesně zodpovědět, neboť jednotlivé kraje si budou stanovovat svá vlastní pravidla. Ve všech koutech republiky bude nutné předložit:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli – příslušnému krajskému úřadu – finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj

Pokud si zakoupíte kotel na pelety od nás zajistíme Vám kompletní zařízení kotlikových dotací. Kontaktuje nás na info@kadria.cz

Časté otázky:

Jak získat dotace na kotle?

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy kotlů. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Kde žádat o dotaci na kotel?

Žádosti bude možné podávat na Vašem krajském úřadě od počátku roku 2024. Kraj Vám také nabídne odborné poradenství.

Kdy mám nárok na kotlíkovou dotaci?

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Na jaké kotle se vztahuje Kotlíková dotace?

Záleží na druhu nového kotle.

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000 korun
 • Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000 korun
 • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000 korun.

Kdo zařídí kotlíkovou dotaci?

Můžete si vše zařídit sami ale pokud si vyberete kotel od nás vše za Vás zařídíme my

Kdo musí vyměnit kotel?

V ideálním případě je to odborná firma, která Vám kotel i prodá. Hlavně proto, že umí kotel správně nastavit a zaučit Vás v obsluze. Samozřejmě firmy jako naše poskytuje i dodatečný servis

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.