Scroll Top
Kamenec 123, 763 02 Zlín

Peletky


Dřevní peletky jsou moderní , cenově přijatelná a komfortní varianta vytápění rodinného domu. Přechod na tento zdroj vytápění vyžaduje minimální investiční úpravy. U starších objektů lze využít prostory, kde se skladovalo uhlí nebo dřevo, pro uskladnění pelet . Nejkomfortnější varianta  je ,když vybudujete sezonní zásobník pelet.

Dřevní smrkové pelety A1 – 15 kg pytel – KOUPIT

Dřevní pelety smrkové bez kůry, A1 – 975 kg/paleta – KOUPIT

Taktéž je možné využít stávající rozvod ústředního topení. Je třeba mít na zřeteli, že neefektivní ohřev velkých průměrů trubek u samotížných systémů zvyšuje provozní náklady.

Proto vždy doporučujeme výměnu těchto trubek alespoň ve sklepích , kde jsou největší ztráty.

Důležitá součást přechodu na dřevní peletky je ekologický dopad topení . Je pravdou , že vzniká při spalování kysličník uhličitý , ale tento je spotřebován stromy při fotosyntéze a stromy uvolní kyslík , který je součástí procesu hoření tudíž toto palivo je zcela obnovitelné a nezanechává ekologickou stopu.

Je potěšitelné , že jak stát formou dotací tak i lidé svou investicí podporují tyto technologie.

Pro mnohé je příjemným překvapení , že celkové náklady na vytápění po realizaci nejenže nestouply, ale dochází i k úsporám .

Mnozí spíše z neznalosti mají obavu , že cena pelet v Česku bude rychle stoupat. Ale cena se vytváří spíše nákladovými vlivy . Především cenou elektrické energie a ceny práce. U nás je stále velký přebytek výroby pelet a velká část cca 90% se vyváží do zahraničí. A tady nastupuje další vliv, že se dováží levnější pelety a výrobci nejsou schopni zvedat cenu.Proto maximální ceny se již dlouhodobě v Evropě drží na cca 240 EUR.

Je spíše důležité nakupovat kvalitní dřevní pelety v letním období, kdy ceny dřevních pelet klesají o 10% .

V rozvinutých zemích kotle na spalování pelet se začaly prosazovat před 20 lety a kromě ekologických faktorů , jsou důležité v zájmu posilování místní ekonomiky.

Dalším strategickým aspektem je diverzifikace zdrojů vytápění a tím snižovat závislost na dominantních zdrojích.

Co jsou tedy dřevní peletKy?

Je to palivo vyrobené z čistých dřevních pilin procesem stačení přes ocelovou matrici obrovskou silou cca 40 tun , Tento tlak je potřebný k protlačení pilin přes zužující  se dírky. Vzniklým třením se zvedne teplotu na 150°C .

Z pilin se uvolní lignin a ten dřevní hmotu spojí bez doplnění jakéhokoliv pojiva. a zhutní pilinu přibližně 7x.. Měrná váha samotných pelet se pohybuje kolem 1,250 g/cm3. Což je více jak měrná hmotnost vody a my můžeme jednoduše prověřit kvalitu pelet hozením do vody . Peleta okamžitě klesne ke dnu a vydrží přibližně.3 min. se nerozpadnout.

Chemicky se dřevní pelety blíží k celulóze  C6H10O5. a při hoření vzniká 0,5% popelu,

Pelety jsou přírodní materiál a tudíž výhřevnost se liší od 16,7 MJ/kg do 19,5 Mj/Kg .

Pro jednoduchost je možné kalkulovat , že z jednoho kg pelet dostaneme cca 4,9 kw tepla.

Pro kvalitu pelet je určující čistota bez příměsí, především mouky, stéblovin, slámy atd…

Tyto příměsi jednak snižují výhřevnost cca 15%, zvyšují popelnatost 10%. ale  hlavně spalování vznikají kysličníky dusíku a chlor jež jsou součástí zemědělsky pěstovaných rostlin a tyto kysličníky se spojí s molekuly vody a vzniklé kyseliny poškodí kotel a a do jednoho roku zničí nerezovou vložku v komíně. Proto je třeba kupovat jen kvalitní dřevní pelety. Automatický kotel na tuhá paliva.

Privacy Preferences
Upravte si cookies dle vlastních preferencí.